News

Business Insights
Unidepot ủng hộ người lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch covid 19.
April 18, 2020

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng nghiêm trọng, đã dẫn đến một số Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị đóng cửa, dẫn đến rất nhiều người lao động phải thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đứng trước hoàn […]

Tiki, Unidepot to buildnew fulfillment centre
Tiki & Unidepot sign strategic partnership
An overview about the quality of mold manufacturing in Vietnam
Vietnam’s plastic products market – huge potentials but many challenges
Latest News
Unidepot ủng hộ người lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch covid 19.
April 18, 2020

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng nghiêm trọng, đã dẫn đến một số Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị đóng cửa, dẫn đến rất nhiều người lao động phải thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đứng trước hoàn […]

Tiki, Unidepot to buildnew fulfillment centre
Tiki & Unidepot sign strategic partnership
An overview about the quality of mold manufacturing in Vietnam
Vietnam’s plastic products market – huge potentials but many challenges
Unidepot News
Unidepot ủng hộ người lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch covid 19.
April 18, 2020

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng nghiêm trọng, đã dẫn đến một số Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị đóng cửa, dẫn đến rất nhiều người lao động phải thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đứng trước hoàn […]

Tiki, Unidepot to buildnew fulfillment centre
Tiki & Unidepot sign strategic partnership
Changes in landline telephone area code and in Unidepot’s contact from 17/6/2017